Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Daniela Indest
 • Mihela Škrabl
 • Alenka Deutcsh
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • član nadzornega odbora, Jože Javornik, univ.dipl. ekon.
 • članica nadzornega odbora, Mirijam Križevnik, univ. dipl. prav.
 • predsednik nadzornega odbora, Gregor Prišenk, univ. dipl. ekon
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • predsednik, Gregor Krajnc
 • članica, Mihaela Škrabl
 • član, Robert Gričnik
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • predsednik, Jože Javornik
 • članica, Mirijam Križevnik
 • članica, Mateja Jodl
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
V Uradnem listu RS, št. 23/09 z dne 27.3.2009 je objavljen Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ki ga je izdala ministrica, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. Pravilnik določa obvezne sestavine poročila NO o ugotovitvah, ocenah in mnenjih pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskostjo in smotrnosjo porabe proračunskih sredstev ter nadzori nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. Poročilo nadzornega odbora se izpolni na obrazcu, ki je v PRILOGI 1 in je sestavni del pravilnika. http://www.arhiv.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_lokalne_samouprave/strokovna_pomoc_obcinam/index.html
Klikni tukaj za prikaz prilog