Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • član nadzornega odbora, Jože Javornik, univ.dipl. ekon.
  • članica nadzornega odbora, Mirijam Križevnik, univ. dipl. prav.
  • predsednik nadzornega odbora, Gregor Prišenk, univ. dipl. ekon
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik, Gregor Krajnc
  • članica, Mihaela Škrabl
  • član, Robert Gričnik
Člani (mandat 2010 do 2014)
  • predsednik, Jože Javornik
  • članica, Mirijam Križevnik
  • članica, Mateja Jodl
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine
V Uradnem listu RS, št. 23/09 z dne 27.3.2009 je objavljen Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, ki ga je izdala ministrica, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. Pravilnik določa obvezne sestavine poročila NO o ugotovitvah, ocenah in mnenjih pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskostjo in smotrnosjo porabe proračunskih sredstev ter nadzori nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev. Poročilo nadzornega odbora se izpolni na obrazcu, ki je v PRILOGI 1 in je sestavni del pravilnika. http://www.arhiv.svlr.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_lokalne_samouprave/strokovna_pomoc_obcinam/index.html
Klikni tukaj za prikaz prilog