Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve v državni zbor RS – 2014 (predčasne volitve)

2. 6. 2014 1062